Skip to main content

Allmänt

Var god läs igenom följande villkor noggrant innan du använder hemsidan eller tjänsterna som QLogic AB erbjuder. Dessa villkor konstituerar alla överenskommelser mellan QLogic AB (nedan benämnt QLogic) och dig, användaren. QBIS är en tjänst som QLogic erbjuder företag och organisationer (ej konsumenter). QBIS innebär att kunder mot ersättning disponerar en lagringsplats för information som är åtkomlig via Internet. Lagringsplatsen kan vara strukturerad för olika ändamål såsom tidrapportering och projektadministration. Avtal om användning av QBIS träffas genom registrering på www.qbis.se. Genom registrering medger användaren att denne är bunden av dessa villkor varje gång tjänsten utnyttjas. Registrerad kund ansvarar fullt ut för att användningen av tjänsten betalas enligt villkoren i detta avtal.

Detta avtal kan när som helst komma att ändras av QLogic.

Genom att använda QBIS har villkoren i detta avtal accepterats i sin helhet.

Användning

Tjänstens omfattning och funktion specificeras på webbplatsen www.qbis.se och genom den hjälpfunktion som finns tillgänglig när tjänsten används.

QBIS är inte avsett för affärskritisk information och får endast användas i enlighet med villkoren i detta avtal eller anvisningar som i övrigt tillhandahålles via www.qbis.se.

Kunden har rätt att låta en eller flera användare nyttja QBIS. Vad som nedan anges avseende kunden gäller även användare som fått tillgång till tjänsten via kunden. Kunden har således fullt ansvar för användarnas nyttjande, i förhållande till QLogic. Det innebär bland annat att kunden ansvarar för att utdelade identiteter, lösenord och liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Misstänker kunden att lösenordet obehörigen kommit någon till kännedom skall kunden omedelbart meddela QLogic.

All användning av QBIS utöver vad som tillåts i villkoren i detta avtal, eller anvisningar som i övrigt tillhandahålles av QLogic, är uttryckligen förbjuden.

Vad som ovan nämns innebär exempelvis att kunden under inga omständigheter får använda QBIS på ett sätt som strider mot goda seder eller svenska och internationella lagar eller förordningar. Det innebär exempelvis att förfaranden som på något sätt påverkar andra användare, förändring, modifiering, dekompilering, dekonstruktion, vidarelicensiering, uthyrning, försäljning, och liknande inte i något fall eller under några omständigheter är tillåtna. Det är inte heller tillåtet att tillåta eller möjliggöra för annan att förfara på ett sätt som strider mot detta avtal eller QLogics anvisningar.

I de fall fel eller brister upptäcks i QBIS skall dessa anmälas till QLogic. Vidare förbehåller sig QLogic rätten att granska kundens sätt att hantera och använda QBIS eller programvaran som ingår i tjänsten.

Användningen av QBIS kan från tid till annan komma att begränsas på grund av tekniskt förbättrings- eller underhållsarbete. QLogic kommer att verka för att dessa avbrott skall bli så få och kortvariga som möjligt.

Restriktioner

Tjänsten är avsedd endast för kommersiell användning och inte för konsumenter. För att registrera sig för tjänsten måste användaren:

  1. Vara myndig, agera för egen räkning eller för en juridisk person.
  2. Uppge fullständigt namn, en giltig e-postadress och andra uppgifter begärda vid registreringsprocessen.
  3. Inte vid något tillfälle sälja vidare tjänsten eller koppla tjänsten till tjänster erbjudna av användaren eller tredje part utan skriftligt medgivande från QLogic.
  4. Inte låta andra personer använda kontots inloggningsuppgifter eller låta flera personer använda samma konto.

QLogic förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl stänga av enskilda användare från QBIS samt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Om QLogic säger upp avtalet upphör kundens rätt att använda QBIS med omedelbar verkan.

Kompletterande information

Om det föreligger minsta tveksamhet om huruvida nyttjande av QBIS strider mot avtalet, tillämpliga lagar, förordningar eller andra bestämmelser, åligger det användaren att inhämta kompletterande information innan användningen påbörjas.

Avtalstid och uppsägning

QBIS’ alla moduler erbjuds genom 12-/24-/36-månadersavtal. Uppsägning skall skriftligen meddelas motparten senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om ingen av parterna säger upp avtalet förlängs det automatiskt med 12 månader åt gången. Uppsägning kan endast ske vid månadsskifte. Uppsägning skall ske skriftligen och sändas via e-post till info@qlogic.se.

QLogic tar per automatik över ansvar och fakturering av slutkund som tecknat QBIS-avtal genom återförsäljare efter det att innevarande avtalstid mellan QLogic och partner löpt ut eller för det fall att en partner skulle bli insolvent. Alla slutkunders avtalstid fortlöper enligt sin förhandlade avtalstid även om avtal mellan återförsäljare och QLogic sagts upp.

Betalning och fakturering

Betalning skall ske mot faktura senast 30 dagar från fakturadatum. Kunden faktureras endast för de användarkonton som varit eller är markerade som aktiva under fakturaperioden. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader. Kunden skall utan dröjsmål meddela QLogic eventuell invändning mot erhållen faktura. Om sådan invändning inte inkommer till QLogic inom 8 dagar från fakturadatum förlorar kunden rätten att göra invändning. Oaktat att invändning gjorts utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen beträffande den del av fakturabeloppet som ej är tvistig.

Priser

Alla priser kan förändras. Om priserna ändras skall QLogic meddela användaren minst 30 dagar innan. Meddelandet kan komma att tillhandahållas på QLogics hemsida www.qbis.se, genom e-brev eller genom publicering i tjänsten.

QBIS tjänster indexregleras årligen enligt Labour Cost Index (LCI), Preliminära siffror, tabell J. Vid den händelse att LCI utgår som index hos Statistiska centralbyrån (SCB) kommer QLogic AB att indexreglera enligt Arbetskostnadsindex (AKI).

Utfästelser och garantier

Användaren utfäster och garanterar att:

  1. Användaren har full rätt och auktoritet att ingå avtal med QLogic för egen räkning eller för en juridisk persons räkning.
  2. Användaren utför skyldigheterna som följer av detta avtal och att användningen av tjänsten inte strider mot gällande lagar och förordningar, innefattande, men ej begränsat till, lagar och förordningar rörande överföring av personuppgifter för personer bosatta i Europeiska Unionen; bryter mot någon överenskommelse med tredje part; eller orimligt ingrepp i andra QLogic-kunders användning av tjänsten.
  3. Användaren skall alltid ha en giltig e-postadress i tjänsten, och snabbt ändra all relevant kontoinformation som krävs i tjänsten.
  4. Avtalstecknaren eller annan, som QLogic meddelats, utsedd person kan lägga till användare / höja minimiantalet användare.

Ansvarsbegränsning

Användande av QBIS och programvaran sker uteslutande på användarens egen risk och ansvar. QLogic svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av QBIS eller programvaran. Ansvarsbegränsningen omfattar, men begränsas inte till, utebliven vinst, driftsavbrott, följdskador, förlust av information, skada på annan program- eller hårdvara samt annan ekonomisk skada.

Detta gäller även om QLogic har uppmärksammats på att ovan angivna skador skulle kunna uppkomma. Denna ansvarsbegränsning gäller både kontrakträttsliga och utomobligatoriska förhållanden.

Friskrivning från garantier

QLogic friskriver sig härmed från alla, såväl uttryckliga som underförstådda, garantier. Friskrivningen gäller således även underförstådda garantier avseende kvalité, funktionalitet och ändamålsenlighet för ett visst syfte. QLogic lämnar inga garantier att programvaran är felfri, eller att eventuella fel och brister kommer att åtgärdas.

Garantier lämnas inte heller vad gäller användningen eller resultatet av användningen av QBIS eller programvaran, dess pålitlighet, noggrannhet eller övriga egenskaper. Dessa garantier kan inte utvidgas vare sig skriftligen eller muntligen av QLogics anställda eller QLogics representanter.

Support

Användaren har möjlighet att erhålla kostnadsfri support via av QBIS Customer Service & Support angivna kommunikationsvägar. Denna support avser endast oplanerade driftavbrott eller systemfel. Övrig support erbjuds via supportavtal.

Äganderätt,upphovsrätt och varumärken

QLogic innehar och förbehåller sig full äganderätt och upphovsrätt till QBIS-konceptet och -programvaran i nuvarande och framtida versioner. Dessa rättigheter är skyddade av svensk och internationell lagstiftning. Användaren erhåller genom dessa villkor endast en rätt att använda QBIS och programvaran och har därmed inte rätt att göra anspråk på några övriga rättigheter till dessa.

Överlåtelse

Kundens rättigheter och skyldigheter enligt detta villkor är personliga och får inte överlåtas till tredje man. QLogic äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje man. QLogic äger vidare rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor.

Personuppgifter

Kunden är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personer vars personuppgifter behandlas i QBIS. Det innebär att Kunden ansvarar för att den registrering och lagring av information som sker i och med användandet av QBIS överensstämmer med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig svensk eller internationell lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.

Kommunikation

Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas samt den e-postadress dit andra meddelanden skall skickas. Har QLogic skickat ett meddelande till någon av de angivna adresserna, anses meddelandet ha kommit fram till kunden senast 3 dagar efter avsändandet.

De meddelanden som QLogic skickar till användaren skall anses korrekt delgivna när de skickas via e -brev till den e-postadress användaren har uppgivit vid registrering eller vid senare modifikation av kontoinformationen. För de fall att meddelande har publicerats i tjänsten eller på angiven webadress skall de anses korrekt delgivna efter att sådan publicering har skett.

Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Ingen av parterna i detta avtal ersätter den andra parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller annan allmänt erkänd Force Majeure. Därutöver hör andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder part ej skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Part som påkallar befrielse från påföljd har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det föreligger en viktig grund eller om fullgörandet av viss förpliktelse försenas enligt ovan med mer än fyra(4) veckor.

Tvist och tolkning

Vid tolkning av dessa villkor skall svensk lag tillämpas. Detta avtal har företräde framför andra eventuellt förekommande rättshandlingar mellan användare och QLogic. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Tvist som enbart rör betalning av sådana tjänster och produkter som avtalet omfattar skall slutligt avgöras i allmän domstol.

För det fall att något villkor i detta avtal av domstol eller administrativ myndighet inte bedöms giltigt skall övriga delar av avtalet ändå gälla fullt ut och tolkas på ett sätt som skulle ha gällt om den exkluderade delen av avtalet gällde.