Skip to main content

Avvikelserapportering – för en smidigare hantering av lön

Avvikelserapportering eller frånvarorapportering används för att redovisa alla avvikelser i form av frånvarotid och frånvaroorsak inför lönekörning. Genom att använda sig av ett tidrapporteringssystem som hanterar rapportering av avvikelser och frånvaro kan man underlätta i processen av löneberedning.

Upptäck QBIS Time

Avvikelserapportering är grunden i en verksamhet

Avvikelserapportering eller frånvarorapportering är grundläggande för alla typer av verksamheter. Frånvaron eller avvikelserna är direkt lönegrundande, och underlaget är därför ett måste för löneadministratören för att kunna redovisa korrekt information och betala ut rätt lön för de anställda för löneperioden. Det är därför av största vikt att frånvaron rapporteras på ett korrekt vis, både för de anställda och företaget.

Frånvaron är viktig för att förstå din verksamhet

Många företag väljer att endast använda sig av avvikelserapportering. Det vill säga att de anställda bara rapporterar avvikelser eller frånvaro från det ordinarie schemat eller arbetstiden, istället för att varje dag rapportera den tid som de arbetar, något som faktiskt kan spara tid i längden.

Det finns många fördelar med att rapportera frånvaro i en verksamhet, förutom att avvikelserapporten blir underlag för löneadministratören, så är det även ett bra nyckeltal att mäta. Nyckeltal är ett sätt att mäta en verksamhets utveckling gentemot uppsatta mål. Genom att mäta frånvaron kan man dels identifiera vilken typ av avvikelse som är vanligast förekommande, men även vidta åtgärder för att minska de eventuella problemen som kan ligga till orsak för avvikelserna.
Frånvarostatistiken kan även jämföras med intäkter och de enskilda anställdas debiteringsgrad för att se sambanden mellan dem. För ett företag är detta värdefull information då det kan användas som grund till att skapa en handlingsplan för att kunna öka omsättningen.

Löneaktiviteter i QBIS

Flexbank / Flextid

Flextid eller Flexbank syftar till flexibel arbetstid. Om man har flextid på sitt arbete innebär det att man har rätt att vara flexibel i sin arbetstid. Flextiden är inte reglerad av någon lag, utan styrs av arbetsplatsens kollektivavtal och/eller enskilda anställningsavtal.

Kompbank / Komptid

Komptid eller Kompbank, är så kallad kompensationsledighet och innebär att ersättning för övertid ges i form av ledighet. Ersättningen avser arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid per dag, ett krav för att det ska räknas som övertid är att den är beordrad.

OB – Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid innebär att den ordinarie arbetstiden är förlagd helt eller delvis till kvällar och helger. Många verksamheter ger de anställda extra ersättning på obekväm arbetstid, något som regleras i kollektivavtalet.

ATF / ATK

ATF (arbetstidsförkortning) och ATK (arbetstidskonto) handlar i stora drag om att förkorta livsarbetstiden. Verksamheter som tillämpar detta gör en avsättning på månadsbasis till ett ATF eller ATK konto, som kan ta ut ledighet vid ett senare tillfälle.

Mertid och övertid

Mertid och övertid är tid du blir ombedd att arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Detta kallas övertid vid heltidsanställning, och mertid vid deltidsanställning upp till vad som motsvarar en heltidsanställning, därefter kallas det för övertid.

Anpassade avvikelser

Har du behov av särskilda avvikelser för din verksamhet? QBIS ger möjlighet att helt skräddarsy avvikelser efter dina behov.