Skip to main content

Korttidsarbete, vad som tidigare kallades permittering, innebär att man som arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och samtidigt få stöd från staten med stora delar av kostnaderna. I nuläget finns det tre olika nivåer på vilka korttidsarbete kan införas, vilka ger arbetsgivaren möjlighet att få stöd från staten för att undvika varsel eller konkurs.

Nivåerna för korttidsarbete justerar arbetstiden för den anställde och hur mycket stöd som arbetsgivaren kan få, för att kompensera arbetsnedsättningen. När en anställd till exempel går ned till 60% arbetstakt, går denne ned 6% i lön och staten går då in med 30% av kostnaderna så att arbetsgivaren får en 36% ekonomisk lättnad.

Hur införs korttidsarbete?

Huruvida en arbetsgivare kan införa korttidsarbete och vilken nivå som gäller för sagd organisation beror på flera faktorer. Först och främst måste ett företag kunna visa på tillfälliga och större ekonomiska svårigheter som kommit till följd av covid-19 utbrottet. De måste dessutom ha vidtagit åtgärder för att minska de arbetskraftskostnader och säga upp personal som inte bedöms verksamhetskritisk; såsom till exempel provanställda. De ekonomiska svårigheterna som företaget upplever ska således vara orsakade av ett förhållande som är utom arbetsgivarens kontroll och drabbar delar eller hela verksamheten.

Finns ett kollektivavtal så styrs korttidsarbetet för verksamheten utifrån detta, medan verksamheter som inte har ett kollektivavtal måste gemensamt komma överens med drabbade parter om att införa korttidsarbete. Vid en omröstning om införande av korttidsarbete måste 70 % av medarbetarna på den berörda driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbetet. Oavsett om det finns kollektivavtal eller inte är dock reglerna för korttidsarbetet densamma för alla som ansökt om stöd.

Kan arbetsgivaren kräva att man arbetar mer än vad som avtalats?

Arbetsgivare får inte kräva att arbetstagare arbetar mer än den avtalade tiden. Om arbetsgivaren kräver att arbetstagaren arbetar mer än den tid som stödet avser strider det mot regelverket och arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig för det stöd som arbetsgivaren fått under tiden då de brutit mot avtalet. Enligt Tillväxtverket kommer kontroller att genomföras hos de verksamheter som har infört korttidsarbete, för att säkerställa att avtalet har efterföljts. Det som då efterfrågas är att arbetsgivare visar upp hur de under stödperioden har schemalagt sina anställda och hur de har arbetat.

Anpassa QBIS för korttidsarbete

Med QBIS kan företag registrera sin arbetstid såväl som sin frånvaro och få ut rapporter på hur alla anställda har arbetat. Genom att lägga in en löneaktivitet som anställda rapporterar mot kan man således följa upp hur personalen har rapporterat sin arbetstid under korttidsarbetet. Är anställda vana vid tidrapportering behöver de därmed heller inte förändra några arbetsrutiner utan rapporterar som vanligt.

Tidrapportering för korttidsarbete

Följ upp tiden för korttidsarbete

Vi vill hjälpa företag genom covid-19 krisen

Det är mer aktuellt nu än någonsin att det finns möjligheter för verksamheten att spåra all arbetstid. Delvis för att kunna ha underlag om eller när myndigheterna efterfrågar att se bevis på huruvida avtalet för korttidsarbete har efterföljts av alla berörda parter, men också för att företaget självt ska kunna hitta sätt att effektivisera arbetsprocesser för att minska den potentiella skada som verksamheten kommer att få till följd av minskade möjligheter av att driva verksamheten.