Skip to main content

Projekthantering för framgångsrika projekt

Noggrann planering innebär inte nödvändigtvis att projektet kommer att gå enligt plan när arbetet drar igång, då är det snarare projekthantering som avgör. Hur händelser hanteras när projektet löper på är ofta det som avgör huruvida resultatet blir framgångsrikt eller inte. Ett projekt som håller sig inom ramen för budgeterad tidsåtgång och kostnader definierar vi som framgångsrikt. Det är även på den punkten som QBIS Project skiljer sig från andra projekthanteringssystem.

Få insikt i all data och hantera dina projekt med våra projekthanteringsverktyg | QBIS

Lös problemen med QBIS projekthanteringssystem

Inga missade debiterbara timmar vid fakturering

Det är en fin gest för kundrelationen att ge bort fria arbetstimmar, men när det omedvetet görs på företagets bekostnad kan det skapa problem. Att kontinuerligt missa att fakturera arbetstimmar är inte en hållbar affärsmodell. QBIS erbjuder inte bara ett modernt och användarvänligt tidverktyg utan gör det enkelt för dig som jobbar med projektledning eller ekonomi att identifiera missade timmar som ska faktureras och felaktigt rapporterad tid

Håll projektplanen bättre

En av de största utmaningarna i projektarbete är att se till att arbetet går enligt plan. Även i den mest genomarbetade projektplanen finns det utrymme för misslyckande. Omotiverade medarbetare, missade deadlines och dålig kommunikation är vanliga orsaker till att projektet fallerar. QBIS ger projektledare en enkel lösning för varje projektmedlem att rapportera vilket ger projektledaren insikt i vad som görs, när och av vem. På så sätt förbättras möjligheterna att driva projektet framåt

Få projektuppdateringar i realtid

Kommunikation kräver både tid och ansträngning från alla inblandade oavsett projektets storlek. Se därför till att skapa effektiva kommunikationsflöden som minimerar tidsåtgången. QBIS ger proaktiva indikationer och uppdateringar i realtid baserat på teamets tidrapportering och uppdateringar om hur projektet löper på, så att varken risker eller möjligheter går obemärkt förbi

Större kontroll av kostnader, intäkter eller resultat

Projektledare som inte har möjlighet att följa upp vad som har gjorts, hur mycket arbete som lagts ned och kostnaderna för aktiviteterna som utförts löper stor risk att misslyckas med inkomstberäkningarna. Utan möjligheten att kontrollera både kostnader och intäkter i projekt finns det inget sätt att kontrollera projektresultaten. QBIS ger verktygen för projektledaren att ta tillbaka kontrollen och noggrant följa upp projekt i realtid för att inkomstgarantera och resultatsäkra projekt

Helhetsöversikt av samtliga projekt

Översikten av samtliga projekt inom verksamheten; planerade, pågående eller slutförda är viktigt för att hantera arbetsbelastning, skapa prognoser och beräkna intäkter. QBIS projekthantering ger en total projektöversikt av projektens aktuella status och framtida möjligheter. Tillsammans med filtrering genom avdelningar, projektledare och kunder ges en fullständig inblick i verksamhetens affärspotential

Översikt av upparbetade intäkter

Vetskap om vad som har gjorts men ännu inte fakturerats hjälper både bokföringen och kontrollering av företagets likviditet. Med rapporter i QBIS ges insikt i upparbetat projektresultat så att man kan hålla koll på icke-fakturerade intäkter och värdet av det arbete som redan har utförts. Översikten av rapporterad tid, budget, mål och kostnader underlättar målet att leverera framgångsrika projektresultat – det är vad vi kallar project management på en ny nivå!

Projekthantering för alla typer av projekt

De verktyg som finns på marknaden idag för projekthantering fokuserar mycket på planeringsfasen. Även om det är en mycket viktig fas för hela projektets utfall är det också viktigt att använda sig av ett verktyg där projektledaren kan behålla kontrollen över projektet under arbetet.

Projekthantering med QBIS Project är en modern och användarvänlig lösning som ger full kontroll genom hela projektets livscykel – från planering till resultat. Med QBIS får ni en överblick av alla parallellt löpande projekt och möjligheten att planera, hantera risker och resurser med proaktiva funktioner som ökar chanserna att leverera lyckade projektresultat. Oavsett om ni arbetar på mindre skala, endast internt eller i större och mer avancerade projekt kan QBIS projekthanteringsprogram hjälpa er att nå framgång.

Funktioner ni får med QBIS Project

Planering

 • Enkel projektplanering
 • Planera projekten med inställda pris- och kostnadsmodeller
 • Resursplanering
 • Effektiv planering med projektmallar
 • Budgetering på projektaktiviteter och medlemmar

Uppföljning och kontroll

 • Översikt av enskilda och samtliga projekt
 • Full koll på upparbetad, debiterbar tid
 • Varningsnotiser för budget och deadlines
 • Automatiskt skickade projektstatusrapporter
 • Realtidsuppföljning i GANTT-vy
 • Kontroll med spårning tid- och materialregistrering
 • Automatisk uppföljning och påminnelser för projektmedlemmar
 • Barometer över medlemmars debiterbar tid
 • Prognoser över projekt- och affärsintäkter

Upptäck skillnaden med effektiv projekthantering

FAQ QBIS PROJECT

Uncategorized FAQ

 • Hur fungerar det att projektplanera i QBIS?

  I QBIS kan du planera projekt utifrån diverse prismodeller, såsom pris per projekttimma, per projektmedlem eller fastpris. Det går också att kombinera löpande timpris och fast pris i samma projekt. Du kan enkelt följa upp kostnader och jämföra med intäkten samt vad som fakturerats. För vanliga återkommande projekt kan du skapa mallar, för en effektiv uppstart. Du får en visuell översikt över dina projekt i GANTT-vyn, där du även kan bryta ner projektet i aktiviteter. Dessa kan du sedan dela in i faser, med beroenden och milstolpar. Resursplaneringen blir smidigare då du kan se över tidsramen och beläggningen för dina projekt.

 • Hur rapporterar jag konsulttimmar?

  För att hålla reda på hur tiden spenderas, så rapporterar du aktivitetstiden för respektive projekt och aktivitet. De rapporterade timmarna blir underlaget för faktureringen, där du kan se din debiterbara tid. 

 • Vilka löne- och faktureringssystem kan QBIS integrera med?

  QBIS kan integreras till de flesta system som finns på marknaden idag, både system för lönehantering och fakturering. Med hjälp av våra integrationer kan hela processen automatiseras, vilket sparar in på administrativ tid. 

  Klicka här för att se alla våra integrationer: QBIS Intergrationer

  Skulle du sakna en integration hör du av dig till din kontaktperson på QBIS som tar fram ett kostnadsförslag.

 • Vad menas med agil projektledning och hur fungerar det i QBIS?

  Agil projektledning innebär att du kan driva ett projekt i kortare leveranscykler för att kunna göra snabba förändringar när så krävs. Istället för att ha ett större projektmål, kan QBIS dela upp projektet i delmål och låter dig leverera en del i taget.

 • Går det att få realtidsuppdatering och projektuppföljning i QBIS?

  Ja, vårt system ger dig uppdateringar i realtid som baseras på tidrapportering och uppdateringar som görs i QBIS. Fördelen är att risker eller möjligheter går obemärkt förbi. Du har även en omfattande projektuppföljning för att få uppdateringar om hur det går för dina projekt.