Skip to main content

Projektuppföljning

Uppföljning av projekt är viktig för planeringen utav nästa projekt och skapar förutsättningar för framtida projekt att nå lyckade resultat. Med detaljerad information om hur tidigare projekt har gått, kan man hitta de möjligheter och fallgropar som orsakat tidigare utfall. QBIS ger underlag som kan följas upp från planeringsfasen till avslutningen av varje projekt. Se över hur budgetering av tid eller kostnader har varit, allokeringen av resurser, prismodeller eller det totala tidsspannet för att få en uppfattning om hur ni kan optimera framtidens projektarbete.

QBIS Projekthantering

Projektuppföljning i QBIS

Dokumenterad journal över hur projektet har gått

Med en rapport som visar den totala summeringen av rapporterad projekttid och material kan man visa upp för kunden hur man har arbetat och vilka utlägg som har rapporterats i samband med projektet.

Identifiera och hantera potentiella risker innan de sker

Projektriskbedömning visar status över alla projekt med utgångspunkt i planering eller schemaläggning, budgetering, resurser och den totala statusen.

Leveranssäkra projekten och identifiera förbättringsområden

Visualisera resultaten av varje projekt med projektresultatsanalysen. Denna rapport hjälper att få total insikt i utfallen av alla projekt in i minsta detalj. Mät framgångarna bland annat gentemot tid, kostnad, intäkter och övergripande resultat.

Analys är nyckeln till framgång

I QBIS Project kan du enkelt överblicka dina tidigare projekt. På så sätt kan du hitta faktorerna bakom framgångsrika, och inte så framgångsrika projekt. Genom att analysera informationen som finns från dina tidigare projekt kan du förenkla, förbättra och vidareutveckla arbetet till nästkommande projekt.

Fördelar med att följa upp dina projekt i QBIS

Spårbarhet i när, vem och var projektarbetet utförs

Följ upp när projektmedlemmar har rapporterat sin tid och se både vart och hur arbetet har utförts i de interna kommentarerna för projektaktiviteter

Jämför utfall av tidsåtgång, resurser och resultat

Få en detaljerad insikt i hur utfallet blev gentemot vad som först hade planerats. Hitta grunderna till varför vissa utfall blev och andra uteblev.

Kontrollering inför fakturering

Användbar för ekonomiavdelningen för att få rätt projektvärden för att skapa fakturor från.

Mät lönsamheten mellan plan och utfall

Mät lönsamheten för dina projekt och för att jämföra den ursprungliga planen med det faktiska slutresultatet.

Förbättra framtida projektplanering

Hitta förbättringsområden i utfallet av tidigare projekt för att i framtida projekt planera för framgångsrikare resultat

Öka leveranssäkerheten för framtida projekt

Realtidsuppföljning av all tid och alla kostnader gör det enklare att se vilka aktiviteter i projekt som följer plan och vilka som riskerar att försena projektet.

Tydlig överblick av lönsamheten i ett projekt

Bedöm huruvida lönsamheten har följt vad som budgeterats med utgångspunkter i resurser, tid eller kostnader och intäkter

Följ status i varje projekt löpande

Projektledaren kan i realtid följa hur projektet fortlöper gentemot schemaläggning, budgetering av både kostnader och tid samt resursrapportering

Få koll på vart tiden tar vägen

Se vilka projektaktiviteter som tar minst och mest tid för att kunna skapa bättre projektplanering framöver