Skip to main content

Underskatta aldrig kraften i att arbeta målinriktat. Att få hela teamet att arbeta mot samma mål är ett av de bästa sätten att nå framgång. Det många misslyckas med är att göra målen lätta att förstå och möjliga att uppnå. Ett sätt för att lyckas med detta är SMART målformulering.   

Vad är skillnaden mellan ett mål och en vision?

En vision är mer bred och svepande än ett mål, och handlar om var man vill ta sig på långsikt. Målen behöver däremot vara med preciserade än så, och ofta kan flera mål tillsammans bidra till att föra dig närmare visionen. 

Vad är SMARTa mål?  

SMART en engelsk akronym för att formulera mål. Översatt till svenska står bokstäverna i SMART målformulering för:  

Specifikt 

Mätbart 

Accepterat 

Realistiskt 

Tidsbundet

SMARTa mål exempel – detta ska du tänka på vid smart målformulering | QBIS

Varför SMARTa mål?

Kommunikativt

SMARTa mål är tydliga och lätta att kommunicera. Det gör att det är lättare att få med alla på tåget.  

Definierar framgång

Med ett SMART mål skapar du en gemensam bild av vad som är framgång. Det gör det lättare för alla i ditt team att prioritera.  

En tydlig mållinje

Med tidsbestämda mål har du en deadline. Med en tydlig mållinje får du den sista motivationen som behövs för att lyckas. 

SMART målformulering – hur skriver jag ett SMART mål?

Specifikt

Det SMARTa målet ska vara specifikt, tydligt och avgränsat. Om målet är för brett eller vagt är det svårt att mäta om målet uppnåtts. Besvara dessa frågor för att göra målet specifikt:  

 • Vad vill du uppnå? 
 • Vem är involverad?
 • Var ska det ske?

Mätbart

För att du ska kunna avgöra om ditt mål uppnåtts på ett objektivt sätt måste du kunna mäta det. Besvara dessa frågor för att kunna mäta målet:  

 • Hur ska målet mätas?  
 • Under vilken tidsperiod? 
 • Vad ska ingå i mätningen? 

Accepterat

 För att lyckas uppnå ett SMART mål krävs att det är förankrat hos de som är involverade. Får du inte med alla du behöver på tåget kommer det vara svårt att lyckas. Besvara dessa frågor för att se till att det är accepterat: 

 • Vilka är involverade? 
 • Hur kommunicerar jag ut målet till de involverade?  
 • Förstår alla vad de ska göra? 

Realistiskt

Att sätta ett SMART mål som är utmanande men ändå möjligt att uppnå är något av det svåraste när det kommer till målformulering. Besvara dessa frågor för att avgöra huruvida målet är realistiskt:  

 • Har vi kontroll över tillräckligt många faktorer för att uppnå målet?  
 • Hur mycket krävs för att nå målet jämfört med tidigare resultat?  
 • Varför tror jag att vi kan nå detta mål? 

Tidsbestämt

Inom vilken tidsram ska ditt mål vara uppnått? Att sätta ett slutdatum för målet är viktigt för att kunna avgöra om det lyckas eller inte. Dessutom bidrar en deadline med motivation för att göra det lilla extra som krävs för att uppnå målet. Besvara dessa frågor för att skapa ett tidsbestämt mål:  

 • Hur lång tid har det tagit att nå liknande mål?  
 • Behöver vi sätta upp några delmål?  
 • Vad kan fördröja processen? 

SMARTa mål genomförandeplan

När målen är formulerade är det dags att börja arbeta. Nedan har vi listat våra bästa tips för dina SMARTA måls genomförandeplan:  

Steg 1: Kommunicera målen till alla intressenter 

Börja alltid med att se till att alla som berörs av målen är informerade. Se till att alla som behöver vara involverade för att lyckas känner till och förstår målen. Det är först när alla förstår hur de kan bidra till framgång som magi skapas.  

Steg 2: Följ upp utvecklingen 

Håll koll på utvecklingen under tidens gång. Ser du en utveckling åt rätt håll? Är alla teammedlemmar fortfarande motiverade? Behövs mer resurser för att nå målet? För projektledaren kan det hjälpa med ett system för projekthantering och tidrapportering för att se till att ni ligger inom budget och tidsplan.  

Steg 3: Utvärdera 

När målets deadline har passerat är det dags att utvärdera. Har målet nåtts helt eller delvis? Varför gick det som det gick? Vad behöver göras annorlunda nästa gång? 

SMARTa mål exempel

Project management

Inom project management är det vanligt att utgå från SMART-modellen för att tydliggöra för alla projektets intressenter vad som ska uppnås. Det skapar klarhet i hela projektledningsprocessen. Teamet vet vad som ska uppnås och hur det ska göras, och kan arbeta som en enhet för att komma dit. Det hjälper både med att skapa motivation och tydlighet i vad som ska prioriteras i projektet.

Projekt – SMARTa mål exempel

Vi ska med hjälp av digitala annonser öka trafiken till kundens hemsida med 10% under december jämfört med samma period föregående år.   

Personlig utveckling 

Det är inte bara i arbetslivet som dessa mål har en funktion. Att sätta upp mål för dig själv och din personliga utveckling kan hjälpa dig att nå dit du vill. Tydliga målsättningar är ofta något som utmärker framgångsrika personer.  

Personlig utvecklingSMARTa mål exempel

Jag ska spara 2000 kronor per månad från januari till juni för att kunna resa till Grekland.