Skip to main content

Tjänsteresa är ett skattebegrepp som har betydelse för hur reseersättningar, traktamenten och logiersättningar beskattas.

Vad räknas som en tjänsteresa?

För att det ska vara fråga om en tjänsteresa ska arbetsgivaren ha beordrat den anställde att göra resan för att utföra arbete på en annan plats än tjänstestället.

För att tjänsteresan ska vara skattemässigt avdragsgill krävs dessutom att den

  • ska ha medfört övernattning, och
  • gått till en plats som ligger mer än 50 km från både bostaden och tjänstestället.

Tjänsteresa ersättning

En resa i tjänsten innebär ofta ökade levnadskostnader för den anställde. Arbetsgivaren kan ge ersättning vid tjänsteresa på följande sätt: 

  • Resa på räkning, dvs arbetsgivaren betalar den anställdes samtliga kostnader under tjänsteresan. Alla kostnader betalas med arbetsgivarens kontokort eller så faktureras alla kostnader för hotell mm. Det kan också vara så att den anställde själv lägger ut för alla kostnader under resorna men sedan, t ex i samband med löneutbetalningen, får ersättning för sina utlägg. Kostnaderna blir i dessa fall arbetsgivarens, men under förutsättning att kvitto eller fakturor kan tas in i arbetsgivarens bokföring som underlag. Den ersättning som den anställde får för sina utlägg ska inte tas upp i arbetsgivardeklarationen och den anställde behöver heller inte deklarera för beloppet.
  • Faktiska merkostnader, dvs arbetsgivaren betalar ut ett belopp som motsvarar den anställdes faktiskt ökade levnadskostnader under tjänsteresan.
  • Schablonbelopp (traktamente), dvs arbetsgivaren betalar ut ett schablonberäknat belopp (traktamente) som är helt eller delvis skattefritt. Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp. Om traktamentet överstiger maximibeloppet räknas den överskjutande delen som skattepliktig lön. För inkomstår 2023 är maximibeloppet 260 kr.

Läs mer om Skatteverkets aktuella traktamentebelopp här. 

Observera att samma metod måste användas för hela beskattningsåret vid resor inom Sverige.

Tjänsteresa utomlands – detta gäller

Vid tjänsteresor utomlands är de grundläggande kraven för avdragsrätt desamma som för tjänsteresor inrikes. Även vid resor utomlands kan arbetsgivaren välja mellan resa på räkning, faktiska merkostnader och schablonbelopp. En skillnad är dock att vid resor i utlandet är det fritt att välja metod från fall till fall.

Vid en tjänsteresa utomlands är schablonavdraget för hel dag lika med det så kallade normalbeloppet för det aktuella landet. Normalbeloppet fastställs årligen av Skatteverket och varierar mellan drygt 200 kr och närmare 1 000 kr per dag.