Skip to main content

Allt du behöver veta om traktamente 2023

Det kan kännas komplicerat att hålla koll på alla olika riktlinjer och regler som finns kring traktamente. På denna sida förklarar vi grunderna till traktamenten, vilka regler du behöver hålla koll på och vilka schablonbelopp som gäller för traktamente 2023.

Inget krångel med QBIS Expense

 • Lämna in traktamente från mobil, surfplatta eller dator
 • Sömlösa integrationer med ditt löne- och faktureringssystem
 • Samla alla reseräkningar på en och samma plats!

Med QBIS Expense blir det enklare än någonsin att lämna in traktamente. Fyll i uppgifterna om din resa med ett par klick, så sköter QBIS alla krångliga uträkningar åt dig.

Vad är traktamente?

Traktamente är den kostnadsersättning som arbetsgivare betalar sina anställda för resor i tjänst. Ersättningen ska täcka de höjda kostnaderna som resan innebär, hit räknas kostnader för måltider, logi och vissa andra mindre utgifter.

För att få ersättning krävs det att vissa förutsättningar uppfylls. Dessutom varierar beloppet för kostnadsersättningen beroende på olika faktorer. Läs vidare för att ta reda på mer om vilka regler och villkor som gäller.

När har du rätt till skattefritt traktamente?

Traktamentet kan betalas ut skattefritt vid tjänsteresor. För att det ska räknas som en tjänsteresa krävs att arbetsgivaren beordrat den anställde att göra resan för att utföra arbete på annan plats än tjänstestället. Dessutom krävs att följande förutsättningar uppfylls:

 • Tjänsteresan ska inkludera en övernattning och ligga mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänsteställe,
 • Arbetsgivaren har ett underlag om den anställdes tjänsteresa, såsom en reseräkning,
 • Det utbetalda beloppet är inte högre än schablonbeloppet.

Skattepliktigt traktamente

Det händer att arbetsgivaren väljer att betala ut högre traktamente än schablonbeloppet. Exempelvis kan vissa kollektivavtal ge anställda rätt till ett högre traktamente.  Vid sådana fall ska det överstigande beloppet beskattas som vanlig lön. Om en arbetsgivare väljer att betala 300 kr för en heldag blir alltså 260 kr (schablonbeloppet) skattefritt och 40 kr skattepliktigt.

Traktamente regler

De traktamenteregler som finns varierar beroende på om tjänsteresan är inrikes eller utrikes, om hel- eller halv dag avses, om nattraktamente gäller och om tjänsteresan är under en längre period på samma ort.

Hel dag

För att ersättning för en hel dag ska kunna gälla behöver resan ha börjat före klockan 12.00 på avresedagen och slutat efter klockan 19.00 på hemresedagen.

Halv dag

Om resan början från klockan 12.00 eller senare på avresedagen alternativt avslutas klockan 19.00 eller tidigare på hemresedagen räknas det som halv dag.

Nattraktamente

För resor som pågår mellan klockan 24.00 och 06.00 gäller nattraktamente. Anställda kan få nattraktamente om man väljer att i stället för att övernatta på det boende som arbetsgivaren ordnar övernatta hos exempelvis en släkting.

Längre tid på samma ort

Vid tjänsteresor som sträcker sig över en längre tid på samma ort gäller efter 3 månader 70% och efter 2 år 50% av schablonbeloppet för en heldag. Nattraktamentet behöver dock inte justeras vid längre resor.

Inrikes: Traktamente i Sverige

Vid resor i tjänsten inom Sverige finns det bestämda schablonbelopp som ska täcka den anställdas kostnader under resan. Schablonbeloppet inrikes har höjts från och med januari 2023 jämfört med föregående år.

För traktamenten inom Sverige gäller följande schablonbelopp 2023 jämfört med 2022.

Traktamentestyp Traktamente 2022 Traktamente 2023
Hel dag 240 kr 260 kr
Halv dag 120 kr 130 kr
Nattschablon 120 kr 130 kr

Källa: Skatteverket

Räkneexempel inrikes:

Tjänsteresa inom Sverige.

 • Heldag, tjänsteresa under två heldagar: 260 x 2 = 520 kr
 • Halvdag, tjänsteresa inom gränsen för en halvdag: 130 x 1 = 130 kr
 • Nattraktamente, tjänsteresa under tre nätter hos en släkting: 130 x 3 = 390 kr

Utrikes: Traktamente utanför Sverige

När tjänsteresan är utrikes gäller inte samma schablonbelopp som för inrikes, utan istället har varje land ett eget normalbelopp (schablonbelopp). För en komplett lista över, se lista över normalbelopp för andra länder.

Utrikes räknas ersättningen ut med normalbeloppet som grund, se tabellen nedan för att ta reda på vad som gäller för 2023. Trots att tabellen är oförändrad jämfört med föregående år är det viktigt att tänka på att varje lands normalbelopp som ligger till grund för tabellen kan ha förändrats.

Traktamentestyp Traktamente 2023 (samma som 2022)
Hel dag Helt normalbelopp
Halv dag Halvt normalbelopp
Nattraktamente Halvt normalbelopp

Källa: Skatteverket

Räkneexempel utrikes:

Tjänsteresa med traktamente utrikes till Estland, normalbelopp 526 kr.

 • Heldag, tjänsteresa under två heldagar: 526 x 2 = 1052 kr
 • Halvdag, tjänsteresa inom gränsen för en halvdag: 263 x 1 = 263 kr
 • Nattraktamente, tjänsteresa under tre nätter hos en släkting: 263 x 3 = 789 kr

Måltidsavdrag vid traktamente

Avdrag om kost betalas

Om arbetsgivaren betalar för måltider eller om hotellfrukost ingår i boendet minskas traktamentet. Anledningen till detta är att traktamentet bland annat är en ersättning för egna matkostnader.

Traktamentet minskas för i stort sett alla måltider som den anställda inte betalar själv. Ett undantag från detta är i de fall som mat ingår i biljettpriset på exempelvis flyg och tåg.

Frukost, lunch och middag Lunch och middag Lunch eller middag  Endast frukost
234 kr 182 kr 91 kr 52 kr

Källa: Skatteverket

För inrikesresor dras förbestämda belopp av från traktamentet. För 2023 gäller följande reduktionsbelopp för måltider:

Notera att dessa belopp gäller vid fullt traktamente. Vid minskade traktamenten är reduktionsbeloppen lägre.

Exempel

Du åker på en tjänsteresa och är borta i två heldagar, och har därför rätt till två heldagstraktamenten (2 x 260 = 520). Dag två äter du frukost på hotellet (reducerar traktamentet med 51 kr), resten av måltiderna betalar du själv. Det innebär att ditt traktamente blir 468 kr (260 + 260 – 52).

Johan Walli, Senior Sales Manager

Johan är utbildad civilekonom och har arbetat som försäljnings- och marknadschef både i Sverige och internationellt.

Läs mer

Du kanske vill veta mer om…

QBIS Time gör tidrapporteringen smidigare än någonsin! Redovisa tid på mindre än 30 sekunder från mobil, dator eller surfplatta.

Med QBIS Project hjälper dig med projektledning och projektplanering. Få full koll på dina projekt och leverera resultat gång på gång!

Slipp jaga kvitton och underlag – samla allt på samma plats! QBIS Expense räknar automatiskt ut moms, milersättning och traktamente.

Vanliga frågor om traktamente

Traktamentet för en hel dag i Sverige (2023) är 260 kronor och halvdag 130 kronor. Ersättningen som medarbetaren får varierar beroende olika faktorer. Det kan exempelvis vara måltidsavdrag och det görs om arbetsgivaren har betalat någon eller alla måltiderna under resan. Det finns också nattraktamente på 130kr (mellan 00–06) som betalas ut om arbetsgivaren inte bekostar boendet för den anställde.

Traktamentet är skattefritt om följande krav uppfylls:
· Medarbetaren gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten (räknat från både bostad och arbete).
· Det utbetalda beloppet får inte överstiga det schablonbelopp för traktamente som gäller vid inrikes och utrikesresor.
· Medarbetaren kan styrka sin resa med underlag som exempelvis en reseräkning där det framgår vem som har rest och vart den anställde har rest samt när resan påbörjades och avslutades.

Uppfylls ovanstående krav så är traktamentet skattefritt.

Arbetsgivare behöver inte betala ut traktamente enligt modellen från Skatteverket, men medarbetare har rätt till ersättning för de ökade kostnader dom har haft under sin tjänsteresa. Om anställda inte får traktamente, så har dom rätt att dra av på Skatteverkets schablonbelopp i deklarationen.