Skip to main content

Det pratas mycket om projektledning. Interna och externa projekt. Mindre projekt och bolag som drivs i projektform. Men vad räknas egentligen till ett projekt, vad gör en projektledare och vem kan ha nytta av det?

Att arbeta i projekt är egentligen inget konstigt, eller nytt. Projekt har planerats i århundraden. Uppförande av städer, vägar, dammar och broar. Allt har förmodligen arbetats fram i någon slags projektform.

Vad är ett projekt?

Det finns förmodligen lika många definitioner av projekt som det finns projektledare. Men man brukar prata om att projekt är en tillfällig aktivitet som genomförs för att nå ett förutbestämt mål. Aktiviteten är avgränsad till olika resultat som exempelvis vad som ska levereras, när det ska vara klart och hur mycket det får kosta. Ofta finns det också en temporär projektgrupp där projektdeltagarna har tydliga arbetsuppgifter som är kopplade till projektet. Allt detta planeras, styrs och följs upp av en projektledare. Gemensamt för alla projekt är att resultatet beror på projektledarens förmåga att planera, styra och leda projektmedlemmarna.

Projekt brukar delas in i fyra olika steg:

  1. Förstudie – Analysera nuläget för att få fram projektets förutsättningar och ta fram beslutsunderlag.
  2. Planering – Ta fram en målformulering, ta fram en tidplan, bemanna projektet och skapa projektgruppen.
  3. Genomförande – Upprätta projektplan, bemanna projektet, klargör roller och följ upp hur projektet fortlöper.
  4. Avslutning & utvärdering – Överlämna resultatet till beställaren och utvärdera hur projektets alla delar gått.

Projektledning

Att leda ett projekt är precis vad det låter som – att leda ett projekt. För att kunna leverera framgångsrika projekt finns det några saker som är viktiga att tänka på som projektledare. Projektplanen är en av dessa saker och är själva grunden i projektet. Det är i den som definitioner av mål och delmål fastställs, man planerar vilka aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås, vilka resurser som kommer krävas och självklart sätts också en tidplan och en budget. Det hör också till projektledarens roll att löpande se över projektet och projektplanen så att den efterföljs. Det är också projektledaren som ansvarar för att disponera resurser.

Fördelarna med att arbeta i projekt

Det finns många fördelar med att arbeta i projekt. Framför allt blir problem och uppgifter mer lätthanterliga då man sätter upp en tidplan, mål, budget och riktlinjer, vilket i sin tur leder till bättre effektivitet och en större förståelse i arbetet. Det gör också att du kan samla olika kompetenser i ett arbetslag som passar ett specifikt projekt, det gör att ditt projektlag blir skräddarsytt för uppgiften och kan fokusera på uppgiften på ett annat sätt.

Verktyg för projekthantering

Det finns mängder av verktyg och metoder för att förbättra och effektivisera dina projekt. Två exempel på verktyg du kan använda för att göra dina projekt vassare är Kanban och Gantt. En Kanban-tavla är en metod som hjälper dig att prioritera. Du kan med hjälp av Kanban-tavlan synliggöra problem, fördela ut, prioriter, och hålla koll på alla uppgifter. Det får dei helt enkelt att göra saker i rätt ordning.. Ett Gantt-schema använder du för att få en tydlig, grafisk bild av ditt projekt och hur det förväntas fortlöpa. Det visar också hur de olika delarna av projektet är beroende av varandra.

Ett system för projekthantering hjälper dig att leverera högkvalitativa projekt i tid och inom budget. Läs mer om hur du kan effektivisera dina projekt med QBIS Project här